Türkmenistanda ulag ýük daşamalarynyň ygtybarly görnüşi

Size doňdurylan önümleri, gök önümleri we miweleri daşamaga kömek ederis.
Iş ugurlary

Türkmenistan - Russiýa, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan

Şeýle hem tersine

Türkmenistandaky ýük daşamak
Biz hakynda
Asman Görki - Türkmenistanyň awtoulag ýük daşamalarynyň bazarynda ýaş kompaniýa bolup, ýokary depginler bilen öz ulag parkyny giňeldýär hem-de Türkmenistanyň bazaryna we Russiýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň bazarlaryna ýükleri, şol sanda doňdurylan önümleri howpsuz daşamak boýunça gepleşiklere we hyzmatdaşlyga taýýardyr.
Ýük daşama nädip buýurma bermeli
1
Buýurmany kabul etmek
Telefonlar boýunça jaň ediň ýa-da habarlaşmak üçin öz maglumatlaryňyzy goýuň we biz size jaň ederis
2
Bahany tassyklamak
Size maslahat bererler we biz bahany tassyklarys
3
Şertnama
Tölegiň tassyklanan şertleri bilen şertnama-buýurma gol çekýäris
4
Ýük daşamak
Şertnama laýyklykda ýük daşamalaryny amala aşyrýarys

Buýurma bermek

+99365565514/ +99312964859 telefonlary boýunça jaň ediň ýa-da habarlaşmak üçin öz maglumatlaryňyzy goýuň we biz size jaň ederis!

Ugratmak düwmesini basmak bilen, siz gizlinlik syýasaty bilen ylalaşýarsyňyz
Biziň awtoulag parkymyz
Habarlaşmak üçin maglumatlarymyz:
Telefon (ykjam): +99365565514
Telefon (edara jaýy): +99312964859

Email: support@asmangorki.com
Email: logistasman@gmail.com

Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, 1946-njy (Ankara)köçesi, 23-nji jaý (744000)
Bu websaýtda cookies ulanylýar.
OK